MAS_025/7.4/34_MRR

 

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.4. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB RE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO VRÁTANE VOĽNÉHO ČASU A KULTÚRY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 (mimo Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 17.6.2024

Uzatvorenie výzvy: 19.7.2024

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_7.4_34_MRR_prílohy.zip 

 

 Výzva na stiahnutie

V∞zva MAS - CLLD - MAS_0257.434_MRR.pdf