Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2023

Miestna akčná skupina Podhoran (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Podhoran (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci podopatrenia 

 

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 6.6.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 14.7.2023

  Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 25.7.2023

 

Výzva a prílohy na stiahnutie

VÝZVA.pdf 
Žiadosť o zaradenie OH.docx
Životopis - príloha č.2.docx 

 

 

Povinnosti odborného hodnotiteľa:

a) vykonávať odborné hodnotenie osobne a v termíne určenom MAS,

b) dodržiavať ustanovenia Systému riadenia CLLD a tejto príručky pre prijímateľa, ktoré sa týkajú výkonu činnosti posudzovania projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP,

c) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním posudzovania projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP,

d) písomne oznamovať MAS bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú posudzovania projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP a súvisia s jeho osobou,

e) pred účasťou na posudzovaní projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov,

f) v prípade konfliktu záujmov informovať o tejto skutočnosti MAS,

g) vykonávať posudzovanie projektových zámerov/odborné hodnotenie ŽoNFP v priestoroch určených MAS, pričom nie je oprávnený vynášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS,

h) ku každému hodnotiacemu kritériu uviesť slovný komentár, ktorý musí obsahovať jasné zdôvodnenie vyhodnotenia daného kritériá a uviesť odkaz na konkrétnu časť projektového zámeru/ŽoNFP, prílohu/prílohy projektového zámeru/ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil príslušné hodnotiace kritérium.

O začatí výkonu posudzovania/odborného hodnotenia ŽoNFP informuje MAS odborných hodnotiteľov v primeranej lehote pred plánovaným termínom začatia. Odborný hodnotiteľ je povinný prostredníctvom e-mailu potvrdiť svoju účasť na posudzovaní /odbornom hodnotení ŽoNFP, najneskôr v lehote 3 pracovné dni pred začatím.

 

Výzva na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Podhoran (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD - Podhoran (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 22.7.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 27.9.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 30.9.2019

 

Vyzva OH_PRV_ Podhoran.docx (153394)
Priloha c.1 Ziadost o zaradenie do zoznamu OH.docx (20,6 kB)

Priloha c.2 Povinnosti odborneho hodnotitea.pdf (852,2 kB)

Priloha c.3 vzor cestneho vyhlasenia OH.pdf (1 MB)

Priloha c.4 Vzor (príklad) Zivotopis.docx (23,7 kB)