Vyhlásenie výzvy MAS_025_4.2/9_MRR

Kód výzvy: MAS_025_7.5/6_VRR

Dátum vyhlásenia: 1.9.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/aktualne-vyzvy-prv/mas-025-7-5-6-vrr/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/

Kód výzvy: MAS_025_4.2/9_MRR

Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR

Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN) oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. kód výzvy:

MAS_025/4.2./9­_MRR.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS PODHORAN v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.03.2020.

Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, mení sa príloha č.1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER verzia 1.2 a súvisiace prílohy. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 12.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Dokumenty na stiahnutie:

  Aktualizácia výzvy  MAS_025/4.2/9_MRR

Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.2. účinná od 2.12.2019
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
 Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP 
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet

Príloha  č. 7b - oprávnené výdavky na vybrané stroje

Príloha č. 11 b – vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomooc
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx

Príloha 14 b – schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19-2-5

Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č 16 b – vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov

Príloha č, 18 b – príručka MSP

Príloha č. 19b –metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1
 

 
 
 
 
Výzva MAS_025_4.2/9_MRR
 
Dátum vyhlásenia: 1.9.2019
 
Príručka pre prijímateľa
 
Prílohy výzvy
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20,9 kB)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz.pdf (1,1 MB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (198,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,4 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (149 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19,2 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (23,6 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (68,9 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3,2 MB)
Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,4 kB)