MAS_025/7.4/20_MRR

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje 

Výzvu na predkladnie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

 

Výzva MAS_025/7.4./20_MRR

 

podopatrenie PRV 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Vyhlásenie výzvy: 1.10.2020

Uzatvorenie výzvy: 30.11.2020

 
 
prílohy k výzve: