Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

4.1. PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV 

(mimo Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 03.07.2023

Uzatvorenie výzvy: 31.08.2023

 

Výzva na stiahnutie