ÚPRAVA INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV IROP pre rok 2021

 

MAS Podhoran zverejňuje upravený indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2021 pre opatrenie

 

 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita B2  - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

indikat._harm.vyziev– rok 2021, verzia 1.pdf 

Dávame do pozornosti informáciu, že dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

jednotna_prirucka_pre_ziadatelov_prijimatelov_k_procesu_a_kontrole_verejneho_obstaravania_obstaravania.pdf ,ktorá je zverejnená na webovom linku: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 

ARCHÍV - Výzvy IROP

AKTUALIZOVANÉ VÝZVY A PRÍLOHY NÁJDETE V ZÁLOŽKE "VYHLÁSENÉ VÝZVY"
 

 

Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadieceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7zákona

Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

IČO: 50349287

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
 
 
 
 

 

Výška príspevku po ukončenom I.kole

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovacom procese po ukončení  1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR:

Výška žiadaného príspevku po ukončení I. hodnotiaceho kola k 31. 7. 2019: 0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 84 839 €

 

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovacom procese po ukončení  1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR:

Výška žiadaného príspevku po ukončení I. hodnotiaceho kola k 31. 7. 2019: 0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 993 €

 

 

Príručky pre prijímateľa (IROP)

 

 

Prirucka_pre_res_a_uzivatela.pdf (967391)

schema_minimalnej_pomoci_na_podporu_mikro_a_malych_podnikov_schema_pomoci_de_minimis_.pdf (447063)