Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.4. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB RE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO VRÁTANE VOĽNÉHO ČASU A KULTÚRY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 (Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 03.07.2023

Uzatvorenie výzvy: 31.08.2023

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_7.4_29_VRR_prílohy.zip

 

 Výzva na stiahnutiee

Vyzva MAS - CLLD - MAS_025_7.4_29_VRR 3.7.-31.8.2023.pdf