Prístup Leader v regióne

 

Politika rozvoja vidieka je stále dôležitejšou zložkou Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Podporuje udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach Európy a zaoberá sa ekonomickými, sociálnymi a ekologickými problémami. Viac ako polovica obyvateľov EÚ žije na vidieku, ktorý pokrýva 90 % územia EÚ. Leader je novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ. Leader je skratka pre „Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky“ (Links between actions of rural development) Ako už názov naznačuje, je to skôr metóda mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka v miestnych vidieckych spoločenstvách, než pevný súbor opatrení, ktoré treba zrealizovať. Skúsenosti ukazujú, že Leader môže znamenať skutočný rozdiel v každodennom živote ľudí vo vidieckych oblastiach. Môže hrať dôležitú úlohu v podpore novátorských reakcií na staré a nové problémy vidieka a stáva sa akýmsi „laboratóriom“ pre budovanie miestnych schopností a testovanie nových spôsobov plnenia potrieb vidieckych spoločenstiev.

 

Od svojho spustenia v roku 1991 sa iniciatíva Leader snaží poskytnúť vidieckym spoločenstvám v EÚ metódu na zapojenie miestnych partnerov do riadenia budúceho rozvoja ich oblasti. Prístup Leader vyvolal veľký záujem v EÚ a aj ďaleko za jej hranicami. Napodobňovali ho aj za hranicami okruhu jeho príjemcov. Záujem, ktorý Leader vyvolal, občas ovplyvňoval vnútroštátne, regionálne a miestne správy a politiky svojou schopnosťou zaoberať sa problémami rozvoja prostredníctvom nových foriem partnerstiev a prepojených činností.

 

Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS)

Originálnym a dôležitým znakom prístupu Leader je založenie miestneho partnerstva, známeho ako „miestna akčná skupina“ (MAS). MAS má za úlohu identifikovať a zrealizovať vať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich.

MAS účinne stimulujú aj udržateľný rozvoj, lebo:

  • zhromažďujú a kombinujú dostupné ľudské a finančné zdroje z verejného sektora, súkromného sektora, občianskeho a dobrovoľného sektora;
  • združujú miestnych hráčov okolo kolektívnych projektov a akcií, do ktorých je zapojených viacero sektorov, aby získali synergie, spoločné vlastníctvo a kritickú masu potrebnú na zlepšenie hospodárskej konkurencieschopnosti oblasti;
  • posilňujú dialóg a spoluprácu medzi rôznymi aktérmi vidieka, ktorí majú často málo skúseností so spoluprácou, znižovaním potenciálneho konfliktu a uľahčovaním diskutovaných riešení prostredníctvom konzultácie a diskusie;
  • prostredníctvom interakcie medzi rôznymi partnermi uľahčujú procesy adaptácie a zmeny v sektore poľnohospodárstva (napr. kvalitné výrobky, potravinové reťazce), integráciu environmentálnych problémov, diverzii káciu vidieckej ekonomiky a kvalitu života.

MAS PODHORAN v súčasnosti tvorí: 

Verejný sektor, ktorý zastupuje 14 subjektov – obcí, súkromný sektor – podnikatelia - 6 subjektov, fyzické osoby – žiadne a občiansky sektor 13 neziskových organizácií zastúpené občianskymi združeniami, klubmi, spoločensko-záujmovými organizáciami.

Pomer členov verejného sektora je 42 %, podnikateľský sektor zaberá 18 % a neziskové organizácie 40 %. Rozloženie členskej základne na území verejno – súkromného partnerstva je rovnomerné.

 

Pre podrobnejšie informácie o prístupe Leader v regiónoch pozrite tiež https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_sk.pdf