Uzatvorené výzvy 2014-2020

 
Archív uzatvorených Výziev z PRV v období 2014-2020:
 
 
Prílohy k Výzve:

Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.2. účinná od 2.12.2019
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet

Príloha  č. 7b - oprávnené výdavky na vybrané stroje

Príloha č. 11 b – vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomooc
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx

Príloha 14 b – schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19-2-5

Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č 16 b – vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov

Príloha č, 18 b – príručka MSP

Príloha č. 19b –metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1