MAS_025/7.4/18_VRR

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje aktualizáciu č.1 Výzvy na predkladanine žiadostí o NFP v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z PRV 2014-2020

Výzva MAS_025/7.4./18_VRR

 

aktualizácia výzvy od 28.9.2020 (aktualizácia príloh výzvy a zmena termínu ukončenia výzvy)

 

podopatrenie PRV 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj).

Vyhlásenie výzvy: 7.7.2020

Uzatvorenie výzvy: 30.10.2020

 
prílohy k výzve:
 

 

 
 

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje 

Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

 

Výzva MAS_025/7.4./18_VRR

 

podopatrenie PRV 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj).

Vyhlásenie výzvy: 7.7.2020

Uzatvorenie výzvy: 2.10.2020

 
 
 
Prílohy k výzve: