OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q452-511-001 MRR bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS OZ Podhoran výzvu k horeuvedenému dátumu zruší.

 

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 14.3.2023

 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola (od 3.4.2023). 

Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy (od 16.3.2023).


Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy.pdf (390955)
príloha ƒ. 1 v∞zvy - Formular_Ziadost o prispevok -aktual-02 BSZ.docx (192487)
príloha ƒ. 1 v∞zvy - Formular_Ziadost o prispevok -aktual-02 SZ.docx (192879)
Príloha ƒ. 2 v∞zvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.docx (92057)
Príloha ƒ. 2 v∞zvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.docx (93734)
Príloha ƒ.4 v∞zvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_aktualizacia 02 BSZ.docx (155312)
Príloha ƒ.4 v∞zvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_aktualizacia 02 SZ.docx (3587249)

 

Ostatné prílohy sú platné podľa aktualizáce č.1 zo dňa 23.10.2021

 

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 23.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 25.10.2021

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Výzva na stiahnutie

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR aktualizácia BSZ.docx
Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR aktualizácia SZ.docx

 

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.pdf

Prílohy výzvy

1 Formulár_ŽoPr_a_prílohy__IROP_CLLD_Q425_511_001_MR1 Formulár_ŽoPr_a_prílohy IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR.zip (12,3 MB)R.zip (17191447)

2 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov__IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.pdf (752523)
3_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.docx (49458)
4_Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.docx (3523816)

PRÍRUČKA PRE REALIZÁTORA STRATÉGIE a PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA

 

Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.