MAS_025/7.5/16_VRR

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje 

Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

 

Výzva MAS_025/7.5./16_VRR

 

podopatrenie PRV 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj).

Vyhlásenie výzvy:10.07.2020

Uzatvorenie výzvy: 30.11.2020

 
Výzva MAS_025-7.5-16_VRR aktualizácia 1.pdf - platná od 22.9.2020 (úprava termínu uzatvorenia výzvy a aktualizácia príloh v nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre príjímateľa NFP z PRV verzia 1.3 platná od 11.9.2020)
 
aktualizované prílohy:
 
 
 
Výzva MAS_025_7.5-16_VRR.pdf platná do 21.9.2020
 
Prílohy k výzve: