Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.2. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA VŠETKÝCH DRUHOV INFRAŠTRUKTÚR MALÝCH ROZMEROV VRÁTANE INVESTÍCIÍ DO ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A ÚSPOR ENERGIE 

(mimo Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 09.10.2023

Uzatvorenie výzvy: 30.11.2023

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_7.2_30_MRR_prílohy.zip

 

 Výzva na stiahnutie

Výzva MAS - CLLD - MAS_025_7.2_30_MRR.pdf