OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q452-512-006 VRR bola dňa 30.11.2023 uzavretá z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie a zároveň uplynutia hraničného termínu 31.10.2023.

Z tohto dôvodu MAS OZ Podhoran výzvu k horeuvedenému dátumu predčasne uzatvára.

 

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

IROP CLLD Q425_512_006_VRR v znení 

AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 18.3.2022 

s účinnosťou odo dňa 21.3.2022

 

Špecifický cieľ:5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Výzva na stiahnutie

00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR, B1 BSZ.pdf 
00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR, B1 SZ.pdf 

 

Prílohy výzvy na stiahnutie

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR finálny návrh akt. č. 2.rar 

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

IROP CLLD Q425_512_006_VRR v znení 

AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 18.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 19.10.2021

 

Špecifický cieľ:5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Výzva na stiahnutie

00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR, B1 BSZ.docx 
00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR, B1 SZ.docx 


Prílohy výzvy na stiahnutie

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR final.rar 

 

Vyhlásenie výzvy IROP CLLD Q425_512_006_VRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3

Prílohy výzvy

1. Formulár žiadosti spolu s prílohami
2-Spec_rozs_opr_aktiv_a_vydavkov IROP-CLLD-Q425-512-006.docx (84651)
3-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov IROP-CLLD-Q425-512-006.docx (3520874)
4_Kriteria_pre_vyber_projektov IROP-CLLD-Q425-512-006.docx (3525610)

PRÍRUČKA PRE REALIZÁTORA STRATÉGIE a PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA

 

Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.