Príklady dobrej praxe 2014-2023

IROP - Integrovaný regionálny operačný program

 

podopatrenie 5.1.1 

Podpora existujúcich mirko a malých podnikov SZČO Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácíií

 

podpatrenie 5.1.2

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 
 
 

PRV - Program rozvoja vidieka

 

podopatrenie 7.4 

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služie pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

 

podopatrenie 7.5

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

podopatrenie 4.1

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov

 

podopatrenie 4.2

Podpora na investície do spracovania/ uvádzania na trh/ alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov