OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q452-511-002 VRR bude dňa 31.12.2023 uzavretá z dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 30.6.2023.

Z tohto dôvodu MAS OZ Podhoran výzvu k horeuvedenému dátumu predčasne uzatvára.

 

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 23.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 25.10.2021

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Výzva na stiahnutie

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR aktualizácia BSZ.docx
Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR aktualizácia SZ.docx 

Prílohy výzvy na stiahnutie

Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002_VRR finálny návrh.rar

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR.pdf

 

Prílohy výzvy

1 Formulár_ŽoPr_a_prílohy IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR.zip (12932029)
2 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov__IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR.pdf (752523)
3.Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR,.docx (59898)
4.Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR.docx (3523816)

PRÍRUČKA PRE REALIZÁTORA STRATÉGIE a PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA

 

Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.