ČISTÝ CHOTÁR 2013

S p r á v a

 

o aktivite „Čistý chotár“ – 2. ročník, vyhlásenej dňa 14. 3. 2013

v dobe 31. 3. – 22. 4. 2013

 

Aktivita „Čistý chotár“ sa stretla na území MAS Podhoran s pochopením a pozitívnym prístupom jeho obyvateľov. Preto bol na výročnej členskej schodzi OZ Podhoran schválený návrh druhého ročníka tejto súťaže. Pripravené  plagáty boli rozdané do každej obce. výsledkom tejto súťaže sú zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekopy vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, priestranstvá  pri vodných plochách a pod. S veľkou spokojnosťou môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí ako i žiakov.  Tu je aj záruka, že sa touto aktivitou pôsobilo aj výchovne na mladú generáciu, ktorá bude pokračovať v udržiavaní zdravého a čistého životného prostredia.

      Do tejto súťaže sa zapojili všetky obce z územia miestnej akčnej skupiny Podhoran. Toto je radostné konštatovanie, pretože oproti prvému ročníku pribudli ďalšie  2 obce, ktorým sa v prvom ročníku nepodarilo brigády zorganizovať. Súťaž si už medzi obyvateľmi Podhoranu našla svojich priazdnivcov, okrem toho, že dbajú, aby ich okolie bolo čisté, aby sa tu dobre cítili, nevznikali divoké skládky a nezanášali sa odpadkami priekopy a chodníčky vznikla medzi nimi aj zdravá súťaživosť.

Prvý ročník bol skúšobným, ale aj propagačným – jeho výsledky sa vyhlasovali na Festivale Podhoranu dňa 8. septembra 2012 v Jablonici, kde si každý starosta prevzal malú sošku so symbolom stromu. Boli vyhlásené prvé tri miesta a ostaní boli zahrnutí do jednej skupiny, teda spolu aj s tými, ktorý sa súťaže nezúčastnili. Pre nich to malo byť povzbudenie, čo napokon prinieslo aj očakávaný výsledok. Ku keramickému stromčeku so symbolom dvoch listov, tak ako máme v našom logu zhotoveného našou miestnou keramikárkou Luckou Nižnánskou z Hradišťa pod Vrátnom im pribudli v jarnom období aj skutočné živé stromčeky – lipy malolistej. Stromčeky boli zakúpené po odporúčaní výkonného orgánu a prieskumu trhu zo záhradníctva vo Veľkom Bieli,  rozvezené po všetkých obciach nášho regionu.

Do každej jednej obce bola dodaná lipka s tromi kolíkmi a 1 polkolíkom ako aj inštruktáž k výsadbe. V nietorých obciach si zo sadenia líp urobili malú slávnosť. Väčšinou boli sadené do centra obce, na školské dvory alebo k športovým areálom. Ešte im budú dodané malé tabuľky s nápisom Lipa malolistá – súťaž Čistý chotár – 2012. Tieto by mali byť osadené na väčšom kameni – skale pri lipe, aby to pozitívne pôsobilo na občanov regionu a tým si pestovali vzťah k životnému prostrediu .   

Zmysel tejto akcie ako aj jeho uvedomenie si u našich občanov môžme vidieť aj na štatistike.

 

Pre porovnanie oboch ročníkov uvádzam:

 

Predmet

2012

2013

Počet zúčastnených obcí

12

14

Počet brigádnikov - dobrovoľníkov

1 645

1 695

Množstvo vyzbieraného odpadu v tonách

162,5

142

Zapojené organizácie

63

75

 

Cieľom súťaže bolo zmobilizovať všetky sily k vyčisteniu chotárov a naučiť občanov šetrne pristupovať  k životnému prostrediu. Nejedná sa o súťaž o najvyšiu kopu odpadu, ale o najčistejší chotár. Chceme, aby obyvatelia nášho regiónu žili v súlade a harmónii s prírodou, aby si ju vážili a udržiavali v dobrom stave. Potom sa tu bude dobre bývať, zdravo žiť, lebo poriadok v prírode je aj poriadok v človeku.

Tiež  to nie je  súťaž o získanie hodnotnej ceny, ale je to súťaž o zmenu myslenia a prístupu ľudí k prírode, aby sme nežili na jednom veľkom smetisku, ale v čistom a zdravom prírodnom prostredí.

Všetkým, ktorí sa pričinilo o väčšiu čistotu a poriadok okolo nás, ďakujem a želám veľa krásnych chvíľ v prírode.

 

Zapísala: Ing. K. Jablonická

 

 

 

Vyhlásenie súťaže „Čistý chotár 2013“

V integrovanej stratégii rozvoja územia Podhoran máme víziu budovať územie so spokojným a aktívnym obyvateľstvom s vysokým štandardom života, v kvalitnom životnom prostredí. Náš tretí špecifický  cieľ je zlepšiť kvalitu životného prostredia, do čoho spadá aj čistenie a odvádzanie odpadových vôd a podpora aktivít odpadového hospodárstva a separácie odpadu, zvýšenie vedomia obyvateľov k poriadku a čistote.

Po minuloročnom úspešnom, počiatočnom ročníku  OZ/ MAS PODHORAN  vyhlasuje 2. ročník súťaže  „Čistý chotár 2013“.  Výsledky súťaže budú vyhlásené na 3. ročníku Festivalu Podhoranu v septembri 2013 v Sološnici.

Hodnotenie jednotlivých uskutočnených aktivít bude vyhodnocovať menovaná komisia podľa bodovacích kritérií uvedených v propozíciách súťaže.

 

Propozície súťaže:

2. ročník - „Čistý chotár 2013“

Súťaž o najkrajší  chotár sa začne veľkým upratovaním dňa 31. Marca 2013 (Započítaná doba pre hodnotenie je do  22. Apríla 2013)

Komisia bude zložená: starosta hodnotenej obce

                                         Nezávislí  členovia komisie

                                         Člen MAS Podhoran

Cieľ:

Skrášlenie územia z estetického pohľadu, zabezpečenie čistoty a poriadku na danom území, kultúra správania sa občanov, pozdvihnutie  ekologického  a estetického povedomia obyvateľov a ohľadom na separáciu a  triedenie odpadov.

Hodnotiť sa bude:

Ø  Čistota obce , celkový dojem oproti počiatočnému stavu  (dokumentovať fotografiami)

Ø  Vyčistená plocha

Ø  Množstvo vysadených stromov – kríkov

Ø  Čistenie brehov vodných plôch

 

 

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Každý obyvateľ v našich obciach regiónu MAS Podhoran – Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek a Jablonové (každý obyvateľ jednotlivej obce, každá organizácia môže

Bodové kritériá:

p.č.

Premet hodnotenia

poznámky

1.

Vyčistená plocha v m2

prepočet -  pomer obyvateľov / vyčistená plocha

2.

Počet vysadených rastlín

prepočet -  pomer obyvateľov / vyčistená plocha

3.

Pokrok (pred a po )

4.

Celkový dojem

 

 

5.

Počet brigádnikov zapojených pri čistení , v pomere k celkovému počtu obyv. obce

 

Výsledky a odmeny:

Výsledky budú slávnostne vyhlásené na 3. ročníku festivalu Podhoranu v Sološnici 14.9.2013 - víťazná obec získa titul najčistejšej obce nášho regiónu .

 

 

V Plaveckom Petri, 4. Marca 2013

Spracoval:  Peter Fiala                                                                                              Schválil: Výkonný orgán