Výzva MAS_025/4.2/21_MRR

 
Občiankse združenie Podhoran oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2. Podpora na investície do spraccovania/ uvádzania na trh a / alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (pre menej rozvinutý región, mimo Bratislavský kraj).
Výzva MAS_025/4.2/21_MRR 
Vyhlásená: 1.3.2021
Uzávierka: 20.7.2021
 
 

Dokumenty na stiahnutie: 

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.pdf

priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx

priloha_c_14B schema_minimalnej_pomoci_v_zneni_dodatku_c_1 paltná od 17.12.2020.doc

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx

Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf