Stratégia v kocke

Naša vízia

Región PODHORAN – územie so spokojným a aktívnym obyvateľstvo s vysokým štandardom života, v kvalitnom životnom prostredí, regiónom priaznivým pre podnikateľské prostredie, obce zabezpečujúce kvalitné služby pre obyvateľov i návštevníkov obcí  a s rozvinutým vidieckym cestovným ruchom, využívajúcim bohaté kultúrne tradície, turistický a kvalitný prírodný potenciál oblasti. 

 

Strategickým cieľom verejno – súkromného partnerstva PODHORAN je zvýšiť atraktívnosť regiónu PODHORAN, prostredníctvom realizácie projektov miestnej stratégie rozvoja územia, so zámermi:

  •        zvýšiť kvalitu základných služieb pre verejnosť dobudovaním miestnej infraštruktúry;
  •       zlepšiť kvalitu životného prostredia odvádzaním a čistením komunálnych odpadových vôd, podporou aktivít odpadového hospodárstva a podporou         separácie odpadu;
  •      vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, využívajúc bohatý kultúrno – historický a prírodný potenciál územia;
  •     rozvoj spolupráce.

 

Bližšie informácie o Integrovanej stratégii rozvoja územia PODHORAN nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie.