MAS_025/7.2/32_MRR

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.2. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA VŠETKÝCH DRUHOV INFRAŠTRUKTÚR MALÝCH ROZMEROV VRÁTANE INVESTÍCIÍ DO ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A ÚSPOR ENERGIE 

(mimo Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 22.4.2024

Uzatvorenie výzvy: 10.6.2024

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_7.2_32_MRR_prílohy.zip

 Výzva na stiahnutie

V∞zva MAS - CLLD - MAS_025_7.2_32_MRR.pdf