Výzva MAS_025/4.1/23_MRR

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom 

vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Výzva MAS_025/4.1/23_MRR

Vyhlásená: 15.4.2021

Uzávierka: 30.7.2021

Výzva MAS - CLLD - MAS_0254.123_MRR.pdf (1914767)

Dokumenty na stiahnutie

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (56320)
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.pdf (4890204)
priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3.xlsx (30391)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (34278)
priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr-verzia-1.3.docx (29219)
priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode-verzia-1.3.docx (18650)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (21174)
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (21636)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx (19812)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx (25380)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (203854)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx (66631)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16701)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf (808600)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (157804)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24640)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21555)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (554948)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1934675)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.pdf (680147)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (507082)