MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy

IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení

AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 18.3.2022 

s účinnosťou odo dňa 21.3.2022

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Výzva na stiahnutie

00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR, B1 BSZ, akt-. č.2.pdf 
00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR, B1 SZ, akt-. č.2.pdf 

 

Prílohy výzvy na stiahnutie 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR finálny návh akt. č. 2.rar 

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy

IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení

AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 18.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 19.10.2021

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Výzva na stiahnutie

00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR, B1 BSZ.docx 
00_Výzva IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR, B1 SZ.docx 

 

Prílohy výzvy na stiahnutie 

 

 

Vyhlásenie výzvy IROP CLLD Q425_512_005_MRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3

Prílohy výzvy

1. Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1 spolu s prílohsmi.zip (4569116)

2-Spec_rozs_opr_aktiv_a_vyd.avkov-IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1.docx (84651)
3-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1.docx (3520191)
4_Kriteria_pre_vyber_projektov IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1.docx (3525610)

PRÍRUČKA PRE REALIZÁTORA STRATÉGIE a PRÍRUČKA PRE UŽÍVATEĽA

Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.