MAS_025_7.4_31_VRR

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.4. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB RE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO VRÁTANE VOĽNÉHO ČASU A KULTÚRY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 (Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 20.12.2023

Uzatvorenie výzvy: 15.02.2024

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_7.4_31_VRR_prílohy

 

 Výzva na stiahnutie

Výzva MAS - CLLD - MAS_025-7.4-31_VRR - 20.12.-.15.2.2024