Občianske združenie Podhoran

Vznik a história partnerstva

    Začiatkom roku 2006, keď sa verejnosť dozvedela o možnostiach získania finančných prostriedkov formou partnerstiev, sa začalo kreovať partnerstvo verejného a súkromného sektoru aj na území susediacich okresov Senica a Malacky, ktoré predtým boli všetky zatriedené na územie bývalého okresu Senica. Zjednotilo sa 14 obcí a na podnet starostov týchto obcí sa zapojili ďalší ako podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace na tomto území. Išlo o obce Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek a Jablonové.

           Koncom mája 2007 vzniklo občianske združenie s názvom Občianske združenie Podhoran, ktoré pri svojej registrácii malo 30 členov pozostávajúce zo 14 členov samosprávy, 6 členov podnikateľov a 10 členov neziskových organizácií. OZ Podhoran vypracovalo Integrovanú stratégiu rozvoja územia Podhoran (ISRU) založenú na prístupe LEADER, ktorá bola schválená v apríli roku 2010 Ministerstvom pôdohospodárstva SR a v máji roku 2010 nám bol udelený Štatút MAS, ktorý umožňoval financovanie aktivít prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR.

       Počas rokov 2010 - 2013 sme prijali 55 ŽoNFP a z toho sme podporili 47 projektov. Vďaka Európskemu poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka sa v jednotlivých obciach rekonštruovali obecné úrady, kultúrne domy, domy smútku, hasičské zbrojnice, miestne komunikácie, verejné priestranstvá a iné v sume 2,08 mil. Eur.

 

 

Územie OZ Podhoran sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky na území 15 obcí (Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Osuské, Hlboké, Jablonica, Cerová, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové). Ide o zmiešané územie, ktoré sa nachádza v dvoch krajoch. V Trnavskom kraji, okres Senica sa nachádza 8 obcí  a 7 obcí leží v Bratislavskom kraji, okres Malacky. Územie má spoločnú historickú prepojenosť, kedy sa časť obcí Malackého okresu nachádzala v okrese Senica. Po územno-správnom členení v roku 1996 boli tieto obce administratívne oddelené.

            Ide o súvislé, homogénne a neprerušené územie. Celková výmera riešeného územia je 363,507 km2. Zoskupenie obcí v OZ Podhoran je typickým príkladom vidieckeho územia na Slovensku.  Jedná sa o samé dediny, ani jedna obec nemá štatút mesta. Najväčšou obcou je Rohožník s počtom obyvateľov 3 466 čo predstavuje 19,09 % obyvateľstva z celkového územia. Ďalšou najväčšou obcou je obec Jablonica s počtom 2 254 obyvateľov, ďalej Kuchyňa s počtom 1 691 obyvateľov, Sološnica s počtom 1 552 obyvateľov, Jablonové s počtom 1 206 obyvateľov a Cerová s počtom 1 182 obyvateľov. Najmenší počet obyvateľov majú obce Osuské 606 obyvateľov, Plavecký Peter 628 obyvateľov, Hradište pod Vrátnom 659 obyvateľov a Plavecké Podhradie so 674  obyvateľmi.  Ostatné  obce tvoria  stred so   700 – 1 000 obyvateľmi. Hustota zaľudnenia v celom regióne dosahuje hodnotu 49,94 osôb/km2. Toto číslo zaostáva za celoslovenským priemerom o 61 osôb/km2.