Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom 
vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 
 
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)
 
Výzva MAS_025/7.5/22_VRR
 
Občianske združenie MAS Podhoran 

oznamuje

aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo Bratislavský kraj) - predĺženie termínu predkladania žiadostí

AKTUALIZÁCIA č.1  - predĺženie výzvy do 20.8.2021
 
Vyhlásená: 15.4.2021
Uzávierka: 20.8.2021
 
 
Vyhlásená: 15.4.2021
Uzávierka: 15.7.2021
 
 
Dokumementy na stiahnutie
 
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20,7 kB)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (199,1 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16,3 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24,1 kB)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21 kB)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (541,9 kB)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (886,3 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (71,7 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (55 kB)
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.pdf (4,7 MB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (33,5 kB)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1,8 MB)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.pdf (664,2 kB)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (495,2 kB)