Občianske združenie MAS Podhoran 

oznamuje

aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z

 Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj).

 

AKTUALIZÁCIA č.1 - predĺženie výzvy  MAS_025/7.4/25_VRR do 30.11.2021

 

Vyhlásená: 30.7.2021

Uzávierka: 30.11.2021

 

Výzva na stiahnutie

Výzva MAS - CLLD - MAS_0257.425_VRR_predlzena do 30.11.2021.pdf

Prílohy na stiahnutie

MAS_025_7.4_25_VRR_prílohy_predlzena do 30.11.2021.zip
 

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran 

vyhlasuje výzvu na predkladnie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 pre podopatrenie PRV

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj).

MAS_025/7.4/25_VRR - na stiahnutie

 

Vyhlásenie výzvy: 30.07.2021

Uzatvorenie výzvy: 02.11.2021

 

prílohy k výzve na stiahnutie:

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx (73440)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf (620751)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc (56320)
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ.pdf (4890204)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (34278)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (21174)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (335694)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (203854)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16701)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx (24640)
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21555)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ.pdf (554948)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (907608)
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf (1934675)
splnomocnenie pre predsedu MAS Podhoran.pdf (202497)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.pdf (680147)
Výber. krit. pre výber projektov BSZ.pdf (507082)