Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.11.2023

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.11.2023

 
 

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.8.2023

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.8.2023

                  
 

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.6.2023

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.6.2023

 

                                                                                                        

Dňa 30.9.2022 bola na stránke IROP zverejnená aktualizácia 

Príručky pre prijímateľa MAS, verzia 1.7 (ďalej aj „príručka“), ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.10.2022.

 

Link na zverejnenú príručkuhttps://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/prirucka-pre-prijimatela-verzia-1-7/

 

Zároveň boli zaktualizované Pokyny na vyplnenie Žiadosti o platbu - MAS na RO vrátane vzorov záväzných príloh, na ktoré sa príručka odkazuje, tieto pokyny boli vložené do VZOROV namiesto pôvodnej prílohy, ktorá predtým obsahovala aj formulár žiadosti o platbu (ŽoP). Nakoľko sa však formulár ŽoP nachádza v systéme ITMS2014+, kde podlieha prípadnej plošnej aktualizácii a zároveň kde ho MAS aj vypĺňa, bol tento formulár z príručky vyňatý.

 

Link na Pokyny k ŽoP: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/pokyny-na-vyplnenie-ziadosti-o-platbu-mas-na-ro-vratane-vzorov-zavaznych-priloh/

 

 

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 2.8.2022

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 2.8.2022 

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.2.2022

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.2.2022 

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 3.1.2022

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 3.1.2022  

 

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a žiadateľom IROP

k dispozícii na stiahnutie :

 

Priloha_1_ZoP-VZP.docx (150610)

Priloha_2_ZoP-Predmet_podpory.docx (62166)

Vzor Zmluvy o príspevok MAS.docx (126843)

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzatvorení výzvy IROP

Občianske združenie Podhoran

  oznamuje,

 že z dôvodu aktualizácie Konceptu implementácie stratégie CLLD Podhoran a úpravy hodnotiacich a výberových kritérií pre výber úrojektov

 plánuje predčase uzatvoriť nasledovné výzvy IROP:

IROP-CLLD-Q425-512-003 MRR, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

IROP-CLLD-Q425-512-004 VRR, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnnosti sídiel

Plánovaný termín uzatovrenia výzvy je 16.9.2021 

 

Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 3.8.2021

 

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 3.8.2021

VYHLÁSENÉ VÝZVY

 
Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.