Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Z dôvodu úpravy hodnotiacich a výberových kritérií pre výber projektov oznamujeme, že 

k 16.9.2021 plánujeme predčasne uzatvoriť predmetnú výzvu.

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.10.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

 

 

 

Aktualizácia príloh k žiadosti (platné od 1.10.2020)

 

 

Prílohy výzvy (platné do 30.9.2020)

 
 
Zmena loga vo výzvach IROP a ich prílohách

MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov" nahradil subjekt MPRV SR za subjekt MIRRI nsledovne:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integoravného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej  "MPRV SR") na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej "MIRRI SR"), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.
 

Zoznam schválených ŽoPr pre výzvu IROP-CLLD-Q425-512-003 MRR, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

žiadateľ

Názov projektu

Výška schváleného príspevku

Zoznam hodnotiteľov

Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 906 35

IČO 00309800

Ostrovček autobusovej zastávky

30 000,- €

Ing. Peter Rajnoha

Ing. Ľudovít Kovács

Obec Prievaly, Prievaly 189, 906 34

IČO 00309885

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom v Prievaloch

30 000,- €

Ing. Tomáš Lencsés

Ing. Ľudovít Kovács

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Aktualizácia 25.5.2021