MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie aktualizácie č. 1

Harmonogramu výziev na rok 2024 PRV 

MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2024 PRV 

 

MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie aktualizácie č.2

 Harmonogramu výziev na rok 2023 PRV 

 

 

 

 

MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie aktualizácie č.1

 Harmonogramu výziev na rok 2023 PRV 

 

MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2023 PRV 

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie 

Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2022 IROP 

MAS Podhoran oznamuje

 zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2022 PRV  

ÚPRAVA INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV IROP pre rok 2021

 

MAS Podhoran zverejňuje upravený indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2021 pre opatrenie

 

 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita B2  - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

indikat._harm.vyziev– rok 2021, verzia 1.pdf 

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a žiadateľom IROP

k dispozícii na stiahnutie :

 

Priloha_1_ZoP-VZP.docx (150610)

Priloha_2_ZoP-Predmet_podpory.docx (62166)

Vzor Zmluvy o príspevok MAS.docx (126843)

Zoznam schválených ŽoPr pre výzvu IROP-CLLD-Q425-512-003 MRR, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

žiadateľ

Názov projektu

Výška schváleného príspevku

Zoznam hodnotiteľov

Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 906 35

IČO 00309800

Ostrovček autobusovej zastávky

30 000,- €

Ing. Peter Rajnoha

Ing. Ľudovít Kovács

Obec Prievaly, Prievaly 189, 906 34

IČO 00309885

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom v Prievaloch

30 000,- €

Ing. Tomáš Lencsés

Ing. Ľudovít Kovács

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Aktualizácia 25.5.2021