Zverejnenie Výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 14.3.2023

16.03.2023 13:16

MAS Podhoran oznamuje zverejenenie výzvy

 

IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR 

v znení AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 14.3.2023

 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola (od 3.4.2023). 

Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy (od 16.3.2023).

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy.pdf (390955)
príloha ƒ. 1 v∞zvy - Formular_Ziadost o prispevok -aktual-02 BSZ.docx (192487)
príloha ƒ. 1 v∞zvy - Formular_Ziadost o prispevok -aktual-02 SZ.docx (192879)
Príloha ƒ. 2 v∞zvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_BSZ.docx (92057)
Príloha ƒ. 2 v∞zvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_v2.0_SZ.docx (93734)
Príloha ƒ.4 v∞zvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_aktualizacia 02 BSZ.docx (155312)
Príloha ƒ.4 v∞zvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_aktualizacia 02 SZ.docx (3587249)

 

Ostatné prílohy sú platné podľa aktualizáce č.1 zo dňa 23.10.2021

 Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/irop-clld-q425-511-001-mrr/