Výzva

15.11.2013 22:16

V ý z v a na predloženie cenovej ponuky na tlač brožúrky s názvom „Sakrálne pamiatky a iné dominanty v regióne Podhoran“