Výhlásenie Výzvy na opatrenie 4.1

15.05.2020 11:18

Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oaptrení 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Porávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Žiadosti je možné predkladať v termíne do 15.9.2020.

Všetky dokumenty sú dostupné v časti Výzvy CLLD - Výzvy PRV - MAS_025_4.1/15_VRR alebo MAS_025_4.1/14_MRR