Vyhlásenie výzvy MAS_025/7.4/25_VRR

26.07.2021 09:30

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran 

vyhlasuje výzvu na predkladnie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 pre podopatrenie PRV

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj).

MAS_025/7.4/25_VRR - na stiahnutie

 

Vyhlásenie výzvy: 30.07.2021

Uzatvorenie výzvy: 02.11.2021

Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/mas-025-7-4-25-vrr/