Vidieku to oMAStíme

04.05.2021 09:20

10 požiadaviek Národnej siete Miestnych kačných skupín ( MAS ) SR pre nové programové obdobie 2021-2027

 1. Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie v objeme 13 % zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a minimálne 5 % z Operačného programu Slovensko. 
 2. Umožniť podporu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS.
 3. Zjednotiť podmienky a pravidlá pre MAS pri podpore projektov miestnych subjektov z viacerých fondov, vrátane procesov verejného obstarávania.
 4. Podporu na chod MAS a animácie financovať len z jedného fondu.
 5. Zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER a nástroja CLLD. Zadefinovať ich na začiatku a nemeniť počas programového obdobia.
 6. Zásadne zjednodušiť proces výberu MAS, implementácie stratégií miestneho rozvoja vrátane prípravy a výberu projektov podporených prostredníctvom výziev MAS.
 7. Pokryť čo najväčšie územie Slovenska miestnymi akčnými skupinami, avšak optimalizovať ich počet.
 1. Zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS s cieľom zefektívniť implementáciu prístupu LEADER. Počet obcí minimálne 15 a počet obyvateľov minimálne 15 000.
 1. Pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS zohľadniť tri kritériá:
 • počet obyvateľov v území MAS (váha 50 %)
 • počet obcí v MAS
 • rozloha MAS (váha oboch kritérií spolu 50 %)
 • Mieru nezamestnanosti na území MAS neodporúčame zohľadňovať.
 1. Zlepšiť podmienky pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja:
 • posilniť pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi/platobnými orgánmi a MAS
 • organizovať spoločné školenia pre zamestnancov
 • zaviesť pravidelné zasadnutia pracovných skupín
 • zefektívniť systém otázok a odpovedí

*** 

Trenčín 23. apríla 2021


  NS_MAS_poziadavky_zoznam.pdf (475,7 kB)