Uzatvorenie výziev - oznámenie

21.01.2020 08:16

 

V mesiaci október 2019 MAS Podhoran vyhlásila štyri výzvy pre IROP podopatrenie 5.1.2 Zvýšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojvými centrami a ich zázemím

1. B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

32. B2 Zvyšovani ebezpečnosti a dostupnosti sídiel.

V každej oblasti bola vyhlásená výzva pre viac i menej rozvinutý región. V prvom príade pre oblasť B1 bola výzva ukončená 15.1.2020 a neboli predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V druhom prípade pre oblasť B2 bola výzva ukončená 1.1.2020 a predložená bola do kancelárie MAS Podhoran jedna žiadosť z obce Plavecký Peter.

V súčasnosti prebieha aministratívne hodnotenie predloženej žiadosti. Nasledovať bude hodnotenie prostredníctvom odborných hodnotiteľov.

 

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej "PRV") bolo vyhlásených 6 výziev v troch podopatreniach a to:

1. v podopatrení 4.2. Podpora pre investície do spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. Tieto výzvy previac i menej rozvinutý región budú uzatvorené 31.3.2020.

2. v podopatrení 7.4. Podporana investície do vytvárania, zlepšovnia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

3. v podopatrení 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infaštruktúry ,alých rozmerov na verejné využitie.

V každom podopatrení boly vyhlásená výzva pre menej i viac rozvinutý región.

Výzvy na podopatrenia 7.4. a 7.5 boli uzatvorené 31.12.2019