Ukončenie 3.kola Výzvy

08.07.2020 12:00

Miestna akčná skupina Občiankse združenie Podhroan oznamuje, že dňa 30.6.2020 bolo uzatvorené 3.kolo pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:

IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR a IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR 

pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Naďalej však žiadateľia môžu predkladať žiadosti na predmetné výzvy. Ukončenie najbližšieho 4. kola je 30.9.2020

Indikatívna výška finančných príspevkov alokovaných na výzvu je k 30.6.2020:

pre výzvu IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR: 46 632,0 €

pre výzvu IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR: 29 666,0 €