tlačová správa - MAS: Žiadame krízový manažment.

17.08.2021 14:01

MAS: Žiadame krízový manažment. Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt! Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokraciaVytlačiť
 

NS MAS - ZV 1.jpg

 

Tlačová správa, 17. augusta 2021

Zo 140 miliónov eur určených na projekty LEADER boli v programovom období 2014-2020 podané žiadosti za 45 miliónov eur. Z pohľadu konečných žiadateľov sa však situácia nijako nezmenila. V tomto programovom období totiž nebol na Slovensku ešte zrealizovaný a prefinancovaný ani jeden jediný projekt. „Situácia je kritická a žiadame riešenie tohto stavu formou krízového manažmentu. Chceme jasný časový harmonogram a predvídateľné pravidlá,“ apeluje predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR Štefan Škultéty.

Zástupcovia Národnej siete MAS spoločne s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska v piatok 13. augusta absolvovali rokovanie na ministerstve pôdohospodárstva. Stretnutie s ministrom Samuelom Vlčanom však obavy o budúcnosť LEADRA na Slovensku nerozptýlilo. Práve naopak. Situácia pri implementácii európsky úspešného prístupu LEADER je na Slovensku neúnosná.

1 700 projektov – ani jedna platba

V súčasnej dobe je na Pôdohospodárskej platobnej agentúre prijatých 1 700 projektov od konečných žiadateľov. Samotných rozhodnutí je 700, z toho približne 500 má pozitívne stanovisko. Reálne je však podpísaných len 27 zmlúv a ďalších 120 by malo byť podpísaných v najbližšej dobe. Podpredseda Národnej siete MAS Milan Semančík upozorňuje na skutočnosť, že aj keď sú zmluvy podpísané, stále nie sú účinné: „Zmluvy nie sú doteraz registrované v systéme ITMS. Z hľadiska realizácie to znamená, že pre žiadateľa sa situácia nijako nezmenila, pretože zmluva nie je stále účinná. Napríklad žiadateľ, ktorý projekt už realizoval, nemôže podať žiadosť o platbu. Túto vec je nevyhnutné vyriešiť čo v najskoršom termíne.“

Projekty čakajú už takmer dva roky

Predseda NS MAS upozorňuje na neúmerné časové lehoty medzi rozhodnutím a podpísaním zmluvy. Monika Slížiková z MAS Tekov-Hont to konkretizuje na reálnom príklade: „Máme projekt, ktorý bol podaný v rámci výzvy MAS koncom októbra 2019. Vyhodnotený projekt sme o štyri mesiace, vo februári 2020, posunuli na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Na rozhodnutie čakal 13! mesiacov – PPA ho vydala v marci 2021. Prešlo ďalších päť mesiacov a zmluva doteraz nebola podpísaná. V októbri to budú už dva roky. Pýtam sa, či je takýto systém normálny. Dovolí si ešte niekto povedať, že čerpanie eurofondov u nás funguje? Pri takomto spôsobe naozaj nedokážeme vyčerpať peniaze a povedzme si to rovno – nie je to chyba ani žiadateľov, ani miestnych akčných skupín.“

PPA prisľúbila, že do týždňa bude informovať ako chce tieto časové prestoje riešiť.

Financie sa nevyčerpajú

Štefan Škultéty tiež upozornil, že počet podávaných projektov nebude klesať, ale narastať: „Potvrdili sa naše obavy, že kapacity a súčasné postupy PPA pri vyhodnocovaní projektov budú naďalej spôsobovať veľké časové prestoje. Reálne nám hrozí, že peniaze sa nevyčerpajú. Navrhli sme zjednodušiť procesy, napríklad podľa vzoru IROP, ale náš návrh nebol zo strany vedenia riadiaceho orgánu akceptovaný. Hoci samotný minister tvrdil, že je nevyhnutné hľadať už netradičné riešenia, stále sa pohybujeme v obvyklých postupoch, ktoré zjavne nefungujú. Okrem zaužívaných štandardných metód nebol na stretnutí žiaden návrh.“

Zdržanie spôsobili riadiace orgány

Predstavitelia NS MAS museli na stretnutí s ministrom dementovať aj informácie ohľadne nečerpania zdrojov v rámci programu LEADER. „Hlavným problémom nie je nepripravenosť žiadateľov podávať projekty, ale neúmerná byrokracia a najmä skutočnosť, že žiadosti sa reálne mohli začať podávať až v roku 2019. Zodpovednosť za to, že v programovom období 2014-2020 sa mohli vyhlasovať výzvy až v roku 2019, nesú riadiace orgány, ktoré tento proces nastavovali a riadili,“ neskrýva nespokojnosť Štefan Škultéty. Dodáva, že nutnosť novelizácie Usmernenia č.8/2017 miestne akčné skupiny požadovali viac ako dva roky: „Toto usmernenie ide najmä v otázkach obstarávania nad rámec samotného zákona a spôsobuje zásadné problémy, najmä podnikateľskému sektoru.“ PPA sľubuje, že nové usmernenie bude prijaté do konca augusta a meniť by sa mala aj príručka pre žiadateľa. Podľa predstaviteľov Národnej siete MAS sa však administratívna náročnosť žiadnym dramatickým spôsobom nezmení: „Podali sme k tomu viac ako 40 pripomienok. Bohužiaľ, akceptované boli len štyri,“ komentuje Štefan Škultéty.   

Reálna likvidácia MAS

Zástupcovia NS MAS a ZMOS upozornili predstaviteľov rezortu aj na stále platné memorandum medzi vládou, ZMOS-om a Ministerstvom pôdohospodárstva SR, v ktorom sa okrem iného vláda zaviazala ešte v tomto programovom období vyčleniť dodatočných 60 miliónov eur. Národná sieť MAS a zástupcovia miest a obcí veľmi kriticky vnímajú tiež snahu znížiť finančnú alokáciu pre miestne akčné skupiny v nadchádzajúcom programovom období. „Zníženie celkovej alokácie, existujúce zlé skúsenosti a návrat k monofondovému financovaniu reálne spôsobí zánik mnohých MAS. Neostane nikto, kto by garantoval udržateľnosť projektov, ktoré sa teraz plánujú realizovať. Zodpovednosť  za nedodržanie podmienok potom automaticky prejde na štát. Starostovia a primátori sú pripravení rozpustiť tieto občianske združenia, lebo za daných, aj pripravovaných podmienok už nebudú mať záujem o takýto spôsob fungovania,“ uzatvoril predseda Národnej siete MAS Štefan Škultéty.

***

Veronika Fitzeková

https://www.sietmas.sk/oznamy/mas-ziadame-krizovy-manazment-doteraz-nebol-prefinancovany-ani-jediny-projekt-problemom-nie-je-nepripravenost-ziadatelov-ale-neumerna-byrokracia.html