Štúdijná cesta pre členov MAS Podhoran na Moravu

05.06.2015 00:12

Štúdijná cesta pre členov MAS Podhoran na Moravu

Kancelária MAS Podhoran v súlade s plánom práce pre rok 2015 zorganizovala štúdijnú cestu do partnerskej MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v dňoch 13. a 14. Mája 2015. Účastníci mohli vidieť implementovanie projektov za finančnej podpory z EÚ v oblasti podnikateľskej sféry, neziskových organizácií ako aj verejnej správy.  Ich projekty boli podporované prostredníctvom LEADRA, cez MAS KSvP  a tiež aj z ostatných zdrojov ako sú projekty cezhraničnej spolupráce, PRV ČR, OP Životné prostredie, z ROP a rôznych grantových schém. Účastníci štúdijnej cesty neskrývali obdiv pri budovaní cyklotrás, ako aj celkový prístup k rozvoju územia a zosúladenie jednotlivých prvkov zapadajúcich do výsledného cieľa. (Viď. v obci Radiškovice – knižnica, drezína, múzeum vo vagóne, detské ihrisko v MŠ na báze prírodných materiálov, riešenie odpadového hospodárstva.)