S p r á v a z twinningového stretnutia a exkurzie po regióne MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom v Malých Dvorníkoch

01.04.2015 12:34

S p r á v a

Z twinningového stretnutia a exkurzie po regióne MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom v Malých  Dvorníkoch dňa 26. Marca 2015.

V súlade so schváleným projektom spolupráce „Naše dedičstvo, naša budúcnosť“ z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2. projekty spolupráce na národnej úrovni,  sa uskutočnila posledná aktivita projektu „Twinningové stretnutie“ u partnerov.

Prvé twinningové stretnutie sa uskutočnilo 23. Októbra 2014 v regióne Podhoran, v obci Prietrž. Pri stretnutí v Malých Dvorníkoch boli odovzdané propagačné materiály – letáky, ktoré boli spoločne spracované a vytlačené vo firme GH štúdio v Senici, pre každého partnera po 1000 ks.

Pre porovnanie podobnosti oboch partnerov v projekte:

Ukazovateľ

MAS Podhoran

MAS Vodný raj

Počet obcí

15

15

Počet obyvateľov

18  365

18 887

Rozloha

363,7 km2

226,86 km2

Hustota obyvateľstva

50,5 obyv./ km2

83,2 obyv./km2

Spoločný projekt

1

1

Investičná časť projektu

Náučný chodník k hradbám v obci Prietrž

Náučný chodník v parčíku v obci Malé Dvorníky

Twinningové stretnutia na území MAS

1

1

Publicita

 – spoločný  obal s 2 letákmi z náučných chodníkov

1 000 ks

1 000 ks

 

Stretnutia sa malo podľa plánu zúčastniť 20 + 20 účastníkov väčšinou starostov alebo členov Občianskych združení. Zo strany MAS Podhoran, o.z. sa zúčastnilo 22 osôb.  Po privítaní a úvodných slovách nasledovala prezentácia regiónu MAS Vodný raj a mikroregiónov Klatovské rameno a Warkum v Informačnom centre obce Malé Dvorníky, ich projektov v rámci LEADRA. Realizované  projekty sa väčšinou   zaoberali budovaním športových ihrísk v celom regióne, tak ako to mali podchytené v ich ISRU. Prezentácia sa konala vo veľmi peknom a príjemnom prostredí, ktoré obec  vybudovala zo starej schátralej kúrie.

Ďalej boli odprezentované projekty cezhraničnej spolupráce SK-HU, ktoré  účastníkov zaujali. Projekty  sa zaoberali budovaním cyklotrás  po celom regióne, ktoré sme už aj príchodom do sídla MAS-ky videli z okna autobusu a tiež aj projekty pod názvom  Slnko je život a jeho pokračovaním Slnko je život   II. Tieto projekty  mali za ciel prezentovať pozitívne výsledky využívania obnoviteľných zdrojov energie na území dvoch mikroregiónov – združenia obcí mikroregión Klátovské rameno a Mikroregiónu Tét, ktorých cieľom bola:

ü  Spoločná ochrana prírodného a životného prostredia prihraničných oblastí

ü  Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – v prípade tohto projektu ide o využívanie slnečných kolektorov s cieľom ochrany životného prostredia, spor energie a nákladov

ü  A v neposlednom rade prezentácia pozitívnych výsledkov environmentálneho prístupu a správania sa mikroregiónov prostredníctvom multifunkčných verejných centier.

Po tomto nasledovala prehliadka vybudovaného náučného chodníka  v parčíku okolo kostola v obci Malé Dvorníky, v obci Dunajský Klátov to bola návšteva závodu na výrobu rastlinných olejov BÚŠLAK OIL s.r.o., spracovateľa slnečnice na slnečnicový olej a bio-olej , prehliadka závodu, ďalej prehliadka súkromného vodného mlyna v časti Klátovské rameno. Obec Dunajský Klátov má 536 obyvateľov, z toho 520 maďarskej národnosti a 16 obyvateľov slovenskej národnosti. Obed bol v obci Ohrady v Kultúrnom dome, kde nasledovala prehliadka počítačovej miestnosti, tam absolvovali kurz počítačovej gramotnosti seniori, klubovní pre športovcov a hlavnej sály, kde bol podaný aj obed. KD bol zariadený v príjemnom modernom štýle, taktiež aj okolie bolo upravené, povysádzané zákony jarných kvetín. Celkový dojem bol veľmi dobrý, obec upravená, vybudované chodníky, obec je jednou z členských obcí MAS Vodný raj. V obci žije 1161 obyvateľov.

     Poslednou zastávkou na exkurzii po regióne Vodný raj bol Thermalpark v Dunajskej Strede, kde za prítomnosti prevádzkarky boli účastníci oboznámený s možnosťami využitia tohto článku cestovného ruchu.

   Úplný záver twinningového stretnutia bol v informačnom stredisku v Malých Dvorníkoch, kde sa účastníci oboch partnerov rozlúčili a sľúbili si nové pokračovanie v nových projektoch.

 

Zapísala: Ing. Kvetoslava Jablonická, manažérka MAS Podhoran