Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 - výzva

07.07.2011 07:00

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlásilo dňa 1. 7. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v nasledovných oblastiach podpory:

I.2 Spolupráca a sieťovanie
I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť
I.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia
II.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia
II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
II.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

Dĺžka trvania projektu: odporúčaná doba trvania projektu by nemala prekročiť 36 mesiacov.
Výška NFP na projekt: min. 20 000 EUR, max. 1 mil. EUR.
Spolufinancovanie žiadateľom: vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
Spôsob financovania: výlučne systémom refundácie
Oprávnení žiadatelia: uvedení TU.
Miesto realizácie projektu: V SR ide o územia samosprávnych krajov Trnava, Trenčín a Žilina. V ČR ide o územia krajov Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. októbra 2011 do 14:00 hod.