Oznámenie PPA zo dňa 30. 6. 2011

30.06.2011 13:15

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní.

Zmenou zákona dochádza k nasledovným zmenám:

  a) zmena definície osoby podľa § 7,
  b) zmena v určovaní predpokladanej hodnoty zákazky u osôb spadajúcich pod § 7.

1. Osoby povinné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Osoby povinné postupovať pri zadávaní zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú:

  a) osoby, ktoré sú podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom,
  b) osoby, ktoré sú podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľom,
  c) osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom ale sú osobou, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Postupy zadávania zákaziek konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom)

V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky môžu byť zákazky zadávané ako nadlimitné, podlimitné, podprahové a s nízkou hodnotou.

  2.1 Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a ktorému verejný obstarávateľ poskytol viac ako 50% finančných prostriedkov (nenávratný finančný príspevok t.j. zdroj EÚ a zdroj ŠR) na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní s tým, že sa na neho vzťahujú ustanovenia o verejnom obstarávateľovi a je povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ.
  2.2 Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ), ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a ktorému verejný obstarávateľ poskytol percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postup pri zadávaní zákaziek v zmysle § 7, ods. 2 zákona 158/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osoby povinné verejne obstarávať postupujú pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupmi podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní, pri zadávaní podlimitných zákaziek, podprahových zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní.

Pri zadávaní nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek musia byť činnosti vo verejnom obstarávaní vykonávané prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Osoba povinná verejne obstarávať uvedená v bode 1. Osoby povinné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, písm. c) nemusí vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Pre výkon činností verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nemusí tieto činnosti vykonávať odborne spôsobilá osoba.

3. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

Právna úprava zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.4.2011 do 14.6.2011 definuje určenie predpokladanej hodnoty zákazky u osôb spadajúcich pod § 7 ods.1 v závislosti od výšky takto poskytnutých finančných prostriedkov.

S účinnosťou od 15.6.2011 v súvislosti so zmenou § 7 zákona o verejnom obstarávaní sa predpokladaná hodnota vypočíta v závislosti od zákazky ako celku t. j. vrátane vlastných zdrojov konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa).

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Predpokladaná hodnota zákazky sa vždy určuje v EUR bez DPH.

Postupy pri preukazovaní výdavkov zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, písm. A. - ak zákazka bola zadávaná postupom obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ostávajú v platnosti pričom výnimka sa uplatňuje pri konečnom prijímateľovi (oprávnenom žiadateľovi), ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a ktorému verejný obstarávateľ poskytol percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb a táto osoba postupuje pri zadávaní zákaziek v zmysle § 7, ods. 2 zákona 158/2011 Z.z., nepredkladá v rámci požadovanej dokumentácie potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci podprahovej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Postupy pri preukazovaní výdavkov zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, písm. B – zjednodušený postup obstarávania sa v zmysle účinnosti zákona č. 158/2011 Z. z. neuplatňujú s výnimkou písm. B 3. Obstarávanie investícií vlastnou prácou, ktorý ostáva v platnosti.

Postupy v zmysle Usmernenia, kapitola 14. Usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, písm. C Náležitosti cenových ponúk, písm. D Zmeny vybraného dodávateľa, písm. E Postup obstarávania v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce ostávajú v platnosti.

4. Aktuálne formuláre ŽoNFP sú zverejnené v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Os 4 Leader / Výzvy