Oznámenie o zmene termínu uzatvorenia Výzvy

22.09.2020 20:55

Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 22.09.2020 je zmenený dátum uzatvorenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 , kód výzvy MAS_025/7.5/16_VRR. Zároveň  na základe akualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO /PPA boli vykonané zmeny / aktualizácia príloh na verziu 1.3. s účinnosťou od 11.09.2020.

Termin uzatvorenia výzvy s kódom MAS_025/7.5/16_VRR sa posúva do 30.09.2020 

Výzva spolu s prílohami TU