Oznámenie o vyhlásení Výzvy pre podop. 4.2

01.03.2021 16:01
Občianske združenie MAS Podhoran 

vyhlasuje 

Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo Bratislavský kraj)

 

Výzva MAS_025/4.2/21_MRR

termín vyhlásenia: 1.3.2021

termín uzavretia: 15.4.2021

 

dokumenty na stiahnutie TU