Oznámenie o vyhlásení výzvy pre opatrenie 7.4.

27.02.2020 15:11

 Dňa 26.2.2020 MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva MAS_025/ 7.4/11_MRR Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Výzva MAS_025/7.4/12_VRR Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj)

 

Výzva MAS_025/7.4/12_VRR.pdf

Výzva MAS_025/7.4/11_MRR.pdf