Oznámenie o plánovanom predčasnom uzatvorení výzvy IROP

03.08.2021 09:20

Občianske združenie Podhoran

  oznamuje,

 že z dôvodu aktualizácie Konceptu implementácie stratégie CLLD Podhoran a úpravy hodnotiacich a výberových kritérií pre výber úrojektov

 plánuje predčase uzatvoriť nasledovné výzvy IROP:

IROP-CLLD-Q425-512-003 MRR, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

IROP-CLLD-Q425-512-004 VRR, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnnosti sídiel

Plánovaný termín uzatovrenia výzvy je 16.9.2021