OSTROVČEK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY V PLAVECKOM PETRE - prvý zrealizovaný projekt v programovom období 2014-2020

11.01.2022 11:57

OSTROVČEK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY V PLAVECKOM PETRE je prvým zrealizovaným projektom MAS PODHORAN v tomto programovom období.

Financovaný je z Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde obec reagovala na vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-Q425-512-003 – aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel a podala si cez našu MAS-ku žiadosť.

Výška schváleného príspevku je 30 000€ a celkový rozpočet projektu bol vo výške 49 174,46€.

Projekt bol realizovaný v priebeju mesiacov 08-09/2021.Práce na ostrovčeku spočívali v rozobraní pôvodnej dlažby - betónových kociek a podkladových vrstiev. Pokračovalo sa montážou dočasného dopravného značenia, čistením podkladových vrstiev, rozrezaním asfaltu, vytrhaním vrstiev a odvozom na skládku. Za priaznivého počasia boli osadené cestné obrubníky a zámková dlažba. Nasledovala samostatná montáž drevenej konštrukcie, latovanie, osadenie polykarbonátového lexanu a lavičky. Vysadil sa trávnik, cibuľoviny a kvety, ktoré sa obsypali mulčovacou kôrou. Bol osadený odpadkový kôš na triedenie odpadu, ktorý obec Plavecký Peter financovala zo svojich zdrojov. Projekt bol realizovaný v súlade s podanou žiadosťou. Po realizácií AZ bol dopyt zo strany cestujúcich, že by bolo vhodné neskôr pridať ďalšie 2 lavičky, ktoré bude financovať obec. Z dôvodu bezpečnosti vtáctva boli na lexan nalepené makety dravcov. Po realizácií je ostrovček autobusovej zastávky bude naďalej využívaný ako verejný priestor s dominantným prvkom - objekt autobusovej zastávky. Zelená plocha bola rozdelená na trvalkový záhon vysadený domorodými krovami a trvalkami v mulčovacej kôre a dve trávnaté plochy tvorené lúčnou zmesou, aby to malo prirodzenejší charakter. Projektom sa vyriešili bezpečnostné a ochranné prvky podľa súčasných noriem s ohľadom na lokalitu, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

 

 

 

Ostrovček autobusovej zastávky sa začal realizovať dňa 2.8.2021. Vytýčili sa inžinierske siete a samostatná stavba. Následne sa rozobrala pôvodná dlažba 

- betónové kocky. Odstránili sa aj podlahové vrstvy. Pokračovalo sa v ďalších prácach, ako montáž dočasného dopravného značenia, čistenie podkladových vrstiev, rozrezanie asfaltu, vytrhanie vrstiev a odvoz na skládku. Za priaznivého počasia sa osadili cestné obrubníky a zámková dlažba. Nasledovala samostatná montáž drevenej konštrukcie, latovanie, osadenie polykarbonátového lexanu a lavičky. Zo strany stavebného dozoru bola požiadavka na doplnenie drevených vzpier do nosnej konštrukcie. Vysadil sa trávnik, cibuloviny a kvety, ktoré sa obsypali mulčovacou kôrou. Bol osadený odpadkový kôš na triedenie odpadu, ktorý Obec Plavecký Peter financovala zo svojich zdrojov. Projekt bol realizovaný v súlade s podanou žiadosťou. Po realizácií AZ bol dopyt zo strany cestujúcich, že by bolo vhodné neskôr pridať ďalšie 2 lavičky, ktoré bude financovať obec. Z dôvodu bezpečnosti vtáctva boli na lexan nalepené makety dravcov. Zo strany obce a zhotoviteľa si nenárokovali naviac práce. Obec k tejto žiadosti dokladná stavebný denník s podrobným popisom prác. Po realizácií Zóny A - Ostrovček autobusovej zastávky bude naďalej využívaný ako verejný priestor s dominantným prvkom - objekt autobusovej zastávky. Zelená plocha bola rozdelená na trvalkový záhon vysadený domorodými krovami a trvalkami v mulčovacej kôre a dve trávnaté plochy tvorené lúčnou zmesou, aby to malo prirodzenejší charakter. Projektom sme vyriešili bezpečnostné a ochranné prvky podľa súčasných noriem s ohľadom na lokalitu, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Realizáciou projektu sme prispeli k plneniu cieľov stratégie CLLD Podhoran.