NSRV - Výmena skúseností s implementáciou prístupu LEADER v podmienkach trnavského kraja - Smolenice 31.1.2012

13.02.2012 00:00

   Naša MAS sa 31. januára zúčastnila workshopu zameraného na výmenu skúseností s implementáciou prístupu LEADER v podmienkach trnavského kraja a jeho ďalšie smerovanie. Workshop sa uskutočnil v Poľovníckom salóniku Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach za účasti zástupcov všetkých MAS pôsobiacich na území Trnavského a Bratislavského kraja, podpredsedu TTSK PhDr. Józsefa Kvardu, pracovníčky z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre odbor prístupu LEADER Ing. Zuzany Schottertovej a riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja z VÚC Trnava PaedDr. Mariána Cipára. Celé stretnutie organizovalo a koordinovalo regionálne pracovisko NSRV pre Trnavský a Bratislavský kraj. Cieľovou skupinou workshopu boli zástupcovia MAS, vidieckych obcí, poľnohospodárskeho sektora, osoby podnikajúce v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a ďalších organizácií a jednotlivcov pôsobiacich vo vidieckom priestore. Cieľom workshopu bolo predstavenie činností jednotlivých MAS v kraji (MAS Podhoran, Dudváh, Stará čierna voda, Agroprameň, Vodný raj), prehodnotenie a zlepšenie spolupráce VÚC a MAS-iek, načrtnúť nové smerovanie vo vývoji súkromno-verejných partnerstiev a prípravu strategických  dokumentov na ďalšie programové obdobie 2014 -2020, podporiť nové iniciatívy a  prezentovať ďalšie možnosti zabezpečenia rozvoja vidieka s finančnou podporou  samospráv..

  Smolenický zámok 31.1.2012

  Prezentácia MAS Podhoran na workshope v Smoleniciach

 Priateľský rozhovor o výpomoci a spolupráci medzi VÚC a MAS Podhoran. Z ľava podpredseda trnavského samosprávneho kraja PhDr. József Kvarda,   predseda MAS Podhoran Mgr. Peter Švaral

 Príhovor podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja k rozvoju vidieka a spolupráce s miestnymi akčnými skupinami – PhDr. József Kvarda

 

  Prezentácia o poznatky s implementáciou Leadru na Slovensku –  Ing. Zuzana Schottertová, odbor prístupu  LEADER – MP a RR SR

 Z ľava: regionálna koordinátorka NSRV pre TT a BA kraj - Ing. Kvetoslava Jablonická, Manažér MAS Agroprameň

Ing. Pavel Kóňa počas svojej prezentácie

Manažéka MAS Dudváh Ing. Judita Tóthová počas prezentácie.

Prezentácia MAS Stará Čierna Voda zastúpená svojim manažérom Ing. Ľudovítom Kovácsom.

 Ing. Katarína Cséfalvay - manažérka MAS Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom.

 PaedDr. Marián Cipár,  riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja -  VÚC Trnava.

 Spoločný obed účastníkov workshopu.