MAS_025_7.4_29_VRR (PRV)

28.06.2023 10:44

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

7.4. PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA ALEBO ROZŠIROVANIA MIESTNYCH ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB RE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO VRÁTANE VOĽNÉHO ČASU A KULTÚRY A SÚVISIACEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 (Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 03.07.2023

Uzatvorenie výzvy: 31.08.2023

 

Výzva na stiahnutie

MAS_025_7.4_29_VRR_prílohy.zip

 

 Prílohy k výzve na stiahnutie
Vyzva MAS - CLLD - MAS_025_7.4_29_VRR 3.7.-31.8.2023.pdf Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/mas-025-7-4-29-vrr-prv/