MAS_025_4.1_28_VRR.

02.10.2023 14:02

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

4.1. PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV 

 (Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 02.10.2023

Uzatvorenie výzvy: 31.10.2023

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_4.1_28_VRR_prílohy.zip