IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 2

21.03.2022 09:15

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy

IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení

AKTUALIZÁCIE č. 2 zo dňa 18.3.2022 

s účinnosťou odo dňa 21.3.2022

 

Špecifický cieľ:   5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry